Tor Gunnar Saakvitne er utdannet Master i Samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen. Han har erfaring fra prosjektledelse og utarbeidelse av samfunnsøkonomisk analyser og gevinstrealiseringsplaner for prosjekter i Tolletaten.

I Tolletaten ledet han arbeidet med å utforme strategi for fremtidens tollprosedyrer på import/eksport-området, gjennomførte samfunnsøkonomiske analyser av prosjekter og organisasjonsendringer og laget business case for større og mindre prosjekter.

Tor Gunnar har solid kompetanse på samfunnsøkonomisk analyse og gevinstrealisering, og god forståelse og kunnskap om prosesser og behov offentlige virksomheter møter i innovasjon og utviklingsarbeid. Tor Gunnar brenner for sammenhengen mellom prosjektarbeid og sikring av at prosjekter leverer gevinster for virksomheten og målgruppen.

Kontaktinformasjon