Kategori: Rammeavtaler

A-2 har inngått rammeavtale med Husbanken på konsulenttjenester innen IKT-området. Rammeavtalen styrker A-2s posisjon innen både offentlig forvaltning  og finans og gir oss mulighet til å levere tjenester som strategisk rådgivning, prosjektledelse og arkitektur

A-2 har siden 2013 hatt rammeavtaler med Helsedirektoratet, og senere også Direktoratet for e-helse, innenfor prosjektledelse og virksomhetsstyring.   Nåværende rammeavtaler har varighet ut 2018 med mulighet for forlengelse ut 2019. Ernst & Young, Gartner Group, Holte Consulting og Innovatec er underleverandører på disse avtalene, slik at A-2 både har et bredt spekter av kompetanse og […]

A-2 har inngått en Rammeavtale med Finansdepartementet om kvalitetssikring av statlige investeringsprosjekter. Rammeavtalen med anslått kostnadsramme over 750 mill. kr ble undertegnet med stort seremoniell hos Finansdepartementet den 21. september 2015. Vi er en del av en konstellasjon bestående av Holte Consulting, Samfunns- og næringslivsforskning (SNF), Proba Samfunnsanalyse og A-2. I denne konstellasjonen skal vi spesielt ivareta […]

Som ett av fem konsulentselskap har A-2 nå vunnet en rammeavtale med Ruter. Vi skal dekke Ruter sitt behov for bistand innenfor områdene: Strategi og ledelse innen IKT og IKT-prosjekter.   Rammeavtalen varer ut 2016 med opsjon på inntil 1+1 år.

A-2 har som en av ti leverandører fått en rammeavtale med Sykehuspartner (Helse Sør-Øst) om leveranse av strategitjenester på IKT-området. I dette ligger strategisk rådgivning, fasilitering av strategiprosesser, utredninger, analyser og rådgivning innen bl.a. klinisk IKT, teknologitrender, IT governance, standardisering, IKT-ledelsesstøtte og benchmarking av IKT. Avtalen har en varighet på to år, med mulighet for […]

A-2 har den siste tiden vunnet flere avtaler om kvalitetssikring av IKT-prosjekter i det offentlige. Nå inngår vi også en rammeavtale om kvalitetssikring av Avinors IKT-prosjekter. Avtalen har en varighet på 2 år, med opsjon på 2 års forlengelse. Blant aktuelle prosjekter som skal kvalitetssikres er bl.a. ny økonomiløsning/ERP-plattform, og implementering av nytt trafikkinformasjonssystem.