Kategori: Rammeavtaler

I løpet av sommeren har A-2 vunnet en rammeavtale på konsulentbistand innenfor prosjekt- og leveransestyring til Arkivverkets Innovasjonsavdelig. 13 leverandører leverte tilbud på området, hvor tre ble engasjert til å bistå Arkivverket i deres digitale utvikling. Avtalen bidrar til økt satsning på våre kjerneområder prosjektledelse og digitalisering og vil også omfatte oppdrag innenfor utredning og analyse, […]

A-2 Norge har i samarbeid med A-2 Danmark vunnet ny rammeavtale med Ruter for innleie av prosjektledere og administrative ressurser for gjennomføring av kortvarige og langvarige prosjekter.   Kompetanseområder Gjennom avtalen vil A-2 Norge kunne levere bistand til Ruter innen bl.a følgende kompetanseområder: Tverrfaglige prosjekter Utvikling av produkter og tjenester Implementering av kundeinformasjonselementer på stasjoner […]

Statistisk Sentralbyrå er en faglig uavhengig institusjon ansvarlig for å samle inn, produsere og publisere offisiell statistikk relatert til økonomi, befolkning og samfunnet på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Rammeavtalen Sammen med Holte Academy og Holte Consulting, har A-2 Norge vunnet rammeavtale på «IKT Strategiske rådgivertjenester og IKT-kurs og sertifiseringer» hos Statistisk sentralbyrå. Avtalen skal […]

A-2 har blitt tildelt rammeavtale på levering av generell rådgivning og strategi innen HR, OU, rekruttering til Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Sør-Øst, Helse Vest, Sykehusinnkjøp HF, Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS, Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF, Luftambulansetjenesten ANS, Nasjonal IKT HF og Sykehusbygg HF. Avtalen varer fra 1. juni 2016 til og med 31. […]

Difi har inngått rammeavtale med A-2 Norge for konsulenttjenester til omstilling- og endringsprosesser som en av tre leverandører. Gjennom denne avtalen ønsker DIFI å sikre seg tilgang på spesielt kvalifiserte og erfarne konsulenter i lyset av deres eget kompetansenivå og erfaring på området. Rammeavtalen befester A-2s posisjon innen offentlig forvaltning, og styrker oss ytterligere på […]

Elkjøp har inngått rammeavtale med A-2 Norge for kjøp av konsulenttjenester. Gjennom denne rammeavtalen ønsker Elkjøp å sikre seg tilgang til kvalifiserte konsulenter og tjenester på en tids- og ressursbesparende måte for en kommende 3-års periode. Elkjøp arbeider med en rekke oppgaver innenfor IT-området. Det foregår stadig utvikling av sentrale IT-systemer og -applikasjoner, oppgraderinger og […]

A-2 har inngått rammeavtale med Husbanken på konsulenttjenester innen IKT-området. Rammeavtalen styrker A-2s posisjon innen både offentlig forvaltning  og finans og gir oss mulighet til å levere tjenester som strategisk rådgivning, prosjektledelse og arkitektur

A-2 har siden 2013 hatt rammeavtaler med Helsedirektoratet, og senere også Direktoratet for e-helse, innenfor prosjektledelse og virksomhetsstyring.   Nåværende rammeavtaler har varighet ut 2018 med mulighet for forlengelse ut 2019. Ernst & Young, Gartner Group, Holte Consulting og Innovatec er underleverandører på disse avtalene, slik at A-2 både har et bredt spekter av kompetanse og […]

A-2 har inngått en Rammeavtale med Finansdepartementet om kvalitetssikring av statlige investeringsprosjekter. Rammeavtalen med anslått kostnadsramme over 750 mill. kr ble undertegnet med stort seremoniell hos Finansdepartementet den 21. september 2015. Vi er en del av en konstellasjon bestående av Holte Consulting, Samfunns- og næringslivsforskning (SNF), Proba Samfunnsanalyse og A-2. I denne konstellasjonen skal vi spesielt ivareta […]

Som ett av fem konsulentselskap har A-2 nå vunnet en rammeavtale med Ruter. Vi skal dekke Ruter sitt behov for bistand innenfor områdene: Strategi og ledelse innen IKT og IKT-prosjekter.   Rammeavtalen varer ut 2016 med opsjon på inntil 1+1 år.