Anskaffelses- og arkitekturrådgivning

, ,

Helse Nord

Helse Nord er et av de fire statlige regionale helseforetakene. De driver den offentlige spesialisthelsetjenesten i Nordland, Troms, Finnmark og på Svalbard. Helse Nord innfører felles kliniske systemer for alle de elleve sykehusene i regionen (FIKS-programmet).

Oppdrag

A-2 har bistått Helse Nord med anskaffelse av nye kliniske systemer i forkant av pågående innføring. A-2 har i flere omganger bistått regionen i forbindelse med arkitekturmessige og kontraktsmessige problemstillinger, samt ulike systemanskaffelser på administrativt og medisinskteknisk område.

Prosjektdetaljer