Arkitektur for arkitektene, eller en praktisk reguleringsplan for systemene?

IT-systemene blir stadig mer komplekse og griper inn i de fleste deler av virksomhetene. Systemene består som regel av en blanding av gamle og nye systemer som har vokst fram for ulike formål. Dette gjør det krevende å forvalte og fornye systemer og infrastruktur.

De fleste virksomheter trenger en oversikt over de mange forskjellige komponentene som systemene består av, og hvorledes disse skal henge sammen.

Virksomhetsarkitektur kan utarbeides på forskjellige nivåer og omfatter:

  • Informasjonsarkitektur (organisering av informasjon i virksomheten)
  • Teknisk arkitektur (samspill mellom de tekniske komponentene i et IT-system)
  • Applikasjonsarkitektur (samspillet mellom applikasjonene i en virksomhet)
  • Forretningsarkitektur (forretningsmodell, arbeidsprosesser, informasjonsbehov og organisering av IT i en virksomhet)

Standarder og arkitekturprinsipper er viktig

Det finnes en rekke standarder og prinsipper for hvorledes en virksomhetsarkitektur bør utarbeides og hva den bør inneholde. Eksempel på slike standarder er TOGAF og Zackmann. For offentlig sektor har DIFI utarbeidet noen overordnede arkitekturprinsipper.

Forankring er nøkkelen for å lykkes

Arkitekturarbeidet kan lett bli en vitenskap gjemt bort i IT avdelingen, hvor teknologi og teoretisk riktige modeller blir viktigere enn en praktisk oversikt for dem som jobber med informasjon og funksjonalitet forskjellige steder i virksomheten. Derfor er det viktig at arkitekturen er utarbeidet i nært samarbeid med dem som har ansvaret for de mange områdene som arkitekturen skal dekke.

I tillegg til deltakelse og forankring ved utarbeidelse av arkitekturen, er god formidling svært viktig. Det vil sikre at alle som blir berørt har en tilstrekkelig forståelse for hva den valgte arkitekturen og prinsippene bak faktisk innebærer, og hvordan de best kan etterleves.

Dokumentasjonen av virksomhetsarkitekturen brukes ofte som et målbilde og rammeverk som all IT-utvikling i virksomheten styres mot. Dette målbildet er derfor et viktig styringsverktøy når det skal gjennomføres store endrings- og utviklingsprogrammer, men også der de enkelte prosjektene trenger en god forankring og klare mål.

A-2 har kompetanse og erfaring

A-2 har lang erfaring med å bistå ulike typer virksomheter med å utarbeide arkitektur på forskjellige nivåer samt med å bruke virksomhetsarkitektur som verktøy ved etablering av programmer og større prosjekter.

Klikk her for å lese om Våre tjenester