Bransjer

Bransjer

Vi har delt inn vår oppfølging av kunder og oppdrag i følgende områder:

Helse, Offentlig stat, Kommunesektor, Bank og forsikring, Handel og industri.

Kontakt:

Digitalisering gir store muligheter for å utvikle vår felles helsetjeneste til det beste for alle. A-2 har rammeavtale med kommuner, alle helseforetak som er del av spesialisthelsetjenesten og helseforvaltningen.

For deg som arbeider innen helse- og omsorgssektoren betyr dette at du kan benytte rammeavtalene for å få tilgang til et bredt spekter av IKT-ekspertise for å bidra til økt digitalisering og samhandling.

For deg som er rådgiver i A-2, eller hos ett av selskapene i vårt unike leverandørnettverk, betyr dette at vi er del av et miljø som hver dag leverer på samfunnsoppdraget for å utvikle vår felles helsetjeneste og at vi har mulighet til å konkurrere om de mest spennende og meningsfylte oppdragene.

Vi bistår hver dag helseregioner, helseforetak og kommuner med strategier for anvendelse, anskaffelse og innføring av informasjonsteknologi. Vår førstehåndskunnskap om løsningsbehov og leverandørmarked i helsesektoren gjør A-2 i stand til å gjennomføre de analyser og utredninger som et norsk offentlig helsevesen trenger for å gjøre de riktige valgene.

Kontakt:

Offentlig stat

I offentlig forvaltning møter virksomhetene betydelige utfordringer i forhold til kompetanse, tradisjoner, kultur, regelverk, etatsgrenser og budsjettsyklus.

Vi har arbeidet med et bredt spekter av krevende oppgaver på alle nivåer av offentlig forvaltning (departement, direktorat, etat og tilsyn) og andre offentlige virksomheter som Ruter. Vi i A-2 har opparbeidet oss en betydelig erfaring og forståelse for problemstillinger og spesielle forhold i de forskjellige delene av offentlig forvaltning.

Kontakt:

Kommunesektoren er midt oppe i store omstillinger, og dette vil bare fortsette i årene som kommer. Krav og forventninger til kommunale tjenester vil øke, effektiviseringspresset vil bli enda større, befolkningsstrukturen vil endre seg og rammebetingelsene for samhandling med andre myndigheter og aktører i samfunnet vil også endre seg.

Vi har de siste årene bistått kommuner med organisasjonsutvikling og endringsledelse, ledergrupperådgivning og -utvikling, lederstøtte, digitalisering, utvikling av struktur for prosjekt- og porteføljestyring, prosjektledelse av IKT-prosjekter i forbindelse med kommunesammenslutning samt utvikling av nye systemløsninger innenfor helse- og omsorgssektoren. Vi har også gjennomført flere utredninger, blant annet av interkommunale løsninger for helsetjenester og helsehus, samt organisering av IKT-tjenester i kommunesektoren. 

Bank- og forsikringssektoren står overfor store muligheter og utfordringer de nærmeste årene, der viktige drivere er digitalisering, nye aktører og økte krav og forventninger fra kundene. Nye myndighetskrav utfordrer også de tradisjonelle aktørene med krevende endringer av prosesser og løsninger.

Vår førstehånds bransjeforståelse og innsikt samt kunnskap om løsningsmuligheter og IT-leverandørmarkedet, gjør A-2 i stand til å gjennomføre analyser og utredninger for å gjøre de rette valgene. Vi har bistått en rekke store og mellomstore virksomheter, innen bank, finans og forsikring, i planlegging, evaluering og gjennomføring av virksomhetskritiske prosjekter.

Virksomhetene i både handel og industri har i de senere årene kommet stadig nærmere sluttkundene gjennom nye tekniske løsninger og kommunikasjonskanaler. Dette utfordrer i stor grad de etablerte virksomhetene og strukturene.

Vi har jobbet med en rekke forskjellige handel- og industrivirksomheter og kan gjennomføre analyser og utredninger for å gjøre de rette valgene samt bistå i gjennomføringen av prosjekt og endringsprosesser.