Marked

Samfunnsutviklingen og nye teknologiske muligheter stiller stadig nye krav til utvikling og omstilling av virksomhetene i både offentlig og privat sektor.


Offentlig

I offentlig forvaltning møter virksomhetene derfor betydelige utfordringer i forhold til kompetanse, tradisjoner, kultur, regelverk, etatsgrenser og budsjettsyklus.

A-2 kan hjelpe din virksomhet med rådgivning, prosjektgjennomføring, IT-anskaffelser og kvalitetssikring. Vi har arbeidet med et bredt spekter av krevende oppgaver på alle nivåer av offentlig forvaltning (departement, direktorat, etat, tilsyn og kommuner) og har opparbeidet oss en betydelig erfaring og forståelse for problemstillinger og spesielle forhold i de forskjellige delene av offentlig forvaltning.

Se eksempler på oppdrag

Kontakt:

Yngve Holte Olsen

Partner

 

Tlf.: 982 50 205

E-mail:yho@a-2.no

Jan Erik Seim Pettersen

Seniorrådgiver

 

Tlf.: 930 33 490

E-mail: jsp@a-2.no


Kommune

Kommunesektoren er midt oppe i store omstillinger, og dette vil bare fortsette i årene som kommer. Krav og forventninger til kommunale tjenester vil øke, effektiviseringspresset vil bli enda større, befolkningsstrukturen vil endre seg og rammebetingelsene for samhandling med andre myndigheter og aktører i samfunnet vil også endre seg.

A-2 kan hjelpe din virksomhet med rådgivning, prosjektgjennomføring, IKT-anskaffelser og kvalitetssikring. Vi har de siste årene bistått kommuner med organisasjonsutvikling og endringsledelse, ledergrupperådgivning og -utvikling, lederstøtte, digitalisering, utvikling av struktur for prosjekt- og porteføljestyring, prosjektledelse av IKT-prosjekter i forbindelse med kommunesammenslutning samt utvikling av nye systemløsninger innenfor helse- og omsorgssektoren. Vi har også gjennomført flere utredninger, blant annet av interkommunale løsninger for helsetjenester og helsehus, samt organisering av IKT-tjenester i kommunesektoren.

Se eksempler på oppdrag

Kontakt:

Aud Schønning

Markedsansvarlig

 

Tlf.: 988 38 900

E-mail:asc@a-2.no

 

 

Helse

Helsevesenets tradisjon med at innovasjon og nyvinning skapes nedenfra, kolliderer med informasjonsteknologiens trang til standardisering og sentralisering. Dessuten krysser de administrative ledernes ansvar for velfungerende og kostnadseffektive systemer ofte behandlers personlige ansvar for pasienten.

A-2 kan hjelpe din virksomhet med rådgivning, prosjektgjennomføring, IT-anskaffelser og kvalitetssikring. Vi har bistått helseregioner, helseforetak og kommuner med strategier for anvendelse, anskaffelse og innføring av informasjonsteknologi. Vi har også bistått i styring og gjennomføring av prosjektene. Vår førstehåndskunnskap om løsningsbehov og leverandørmarked i helsesektoren, gjør A-2 i stand til å gjennomføre de analyser og utredninger som et norsk offentlig helsevesen trenger for å gjøre de riktige valgene.

Se eksempler på oppdrag

Kontakt:

Tor Lahlum

Partner

 

Tlf.: 909 86 467

E-mail: tla@a-2.no

Bent Gjøstøl

Seniorrådgiver

 

Tlf.: 950 59 573

E-mail: bgj@a-2.no


Bank og Forsikring

Bank- og forsikringssektoren står overfor store muligheter og utfordringer de nærmeste årene, der viktige drivere er digitalisering, nye aktører og økte krav og forventninger fra kundene. Nye compliance-krav utfordrer også de tradisjonelle aktørene med krevende endringer av prosesser og løsninger.

A-2 kan hjelpe din virksomhet med rådgivning, prosjektgjennomføring, IT-anskaffelser og kvalitetssikring. Vår førstehånds bransjeforståelse og innsikt samt kunnskap om løsningsmuligheter og IT-leverandørmarkedet, gjør A-2 i stand til å gjennomføre analyser og utredninger for å gjøre de rette valgene. Vi har bistått en rekke store og mellomstore virksomheter, innen bank, finans og forsikring, i planlegging, evaluering og gjennomføring av virksomhetskritiske prosjekter.

Se eksempler på oppdrag

Kontakt:

Tore Magnussen

Partner

 

Tlf.: 920 32 104

E-mail: tma@a-2.no

Karl Egil Stubsjøen

Seniorrådgiver

 

Tlf.: 415 56 000

E-mail: kes@a-2.no


Handel og Industri

Virksomhetene i både handel og industri har i de senere årene kommet stadig nærmere sluttkundene gjennom nye tekniske løsninger og kommunikasjonskanaler. Dette utfordrer i stor grad de etablerte virksomhetene og strukturene.

A-2 kan hjelpe din virksomhet med rådgivning, prosjektgjennomføring, IT-anskaffelser og kvalitetssikring. Vi har jobbet med en rekke forskjellige handel- og industrivirksomheter og kan gjennomføre analyser og utredninger for å gjøre de rette valgene samt bistå i gjennomføringen av prosjekt og endringsprosesser.

Se eksempler på oppdrag

Kontakt:

Tore Magnussen

Partner

 

Tlf.: 920 32 104

E-mail: tma@a-2.no

Arne H. Ramstad

Assosiert partner

 

Tlf.: 928 97 835

E-mail:ahr@a-2.no

 

Her kan du lese mer om våre tjenester.

Facebooklinkedininstagrammail