Digitalisering endrer etterspørselen etter tjenester og leveranser fra konsulentbransjen

Den pågående digitaliseringen driver i dag mye av etterspørselen etter konsulent-tjenester. Digitalisering treffer alle bransjer i større eller mindre grad, men i en del bransjer fører det til fullstendige omveltninger av både verdikjeder og forretningsmodeller.

Eksempler på slike omveltninger er de store endringene som har skjedd i medie-bransjen og i økende grad pågår innen banker, betalingsformidling og handel. Offentlig forvaltning og helse er inne i en tilsvarende utvikling, selv om presset og hastigheten foreløpig ikke er like stort. Dette er en utvikling som vil fortsette og som tvinges fram med stadig større kraft. Denne utviklingen stiller nye krav til konsulentbransjen på flere områder.

Grunnlaget for den økte digitaliseringen er en rask utvikling av teknologi på mange områder samtidig. Derfor vil teknologikunnskap og -forståelse være grunnleggende for å levere gode tjenester. Det vil være spesielt viktig å forstå hva slags teknologi som er egnet til å løse de aktuelle behovene, hvor moden teknologien er, og hvor utviklingen går fremover.

Krever kombinasjoner av forskjellige teknikker

Utvikling av nye digitale løsninger vil ofte være svært krevende og medføre betydelig risiko. For mange virksomheter er det enda større risiko å la være, eller komme for sent med gode løsninger.

Sigurd Skjæveland, Daglig leder A-2 Norge

 

Det er en stadig jakt på nye måter å kombinere innovasjon, treffsikre løsninger og hurtige leveranser med høy verdi og lav risiko. De fleste vil skjønne at dette ikke kaller på enkle standardløsninger, men krever kombinasjoner av forskjellige teknikker som er godt tilpasset til de aktuelle situasjonene. Dette krever god oversikt og lang erfaring, og det blir behov for en mer langsiktig tenkning.

Det er også sentralt at utviklingen av digitale løsninger ikke bare overlates til teknologene, men er godt forankret i virksomheten. Innenfor en god struktur og klare rammer vil det ofte være hensiktsmessig å benytte både smidige teknikker, tjenestedesign og eksperimentell tilnærming for å senke risikoen og øke treffsikkerheten, samtidig som gjennomføringstiden ofte kan reduseres.

Må dekke en helhet

Det største hinderet for en vellykket digitalisering av virksomheten er som regel ikke de tekniske løsningene, men organisasjonens vilje og evne til deltakelse i utviklingen og til å benytte løsningen etterpå. Nye digitale løsninger vil ofte påvirke både samarbeidspartnere og kunder, innbyggere og pasienter. Disse må også informeres, involveres, motiveres og læres opp. Dette arbeidet må starte sammen med planleggingen, slik at løsningen kan ta hensyn til endringsprosessen hos alle berørte.

Et høyt ambisjonsnivå og et høyt tempo for digitalisering krever gode samarbeidspartnere med bred kunnskap, slik at erfaringen ikke blir kostbare fadeser. Kunnskapen må også dekke en helhet som kan bli svært kompleks, slik at det noen ganger er behov for å sette sammen konsulenter fra flere spesialiserte selskaper for å dekke bredden av problemstillingene og samtidig kunne gå tilstrekkelig i dybden på kritiske områder. Dette betyr at de gamle, standard leveransemodellene blir utfordret, og at det vil være rom for nye, tilpasningsdyktige metoder og aktører.

Erfaring trenger ikke være dyrekjøpt

I A-2 er vi over 50 konsulenter som i snitt har 20 års erfaring fra å lede store og komplekse digitaliseringsprosjekter. Rådene får du av erfarne konsulenter, og prosjektene gjennomføres av de samme konsulentene.

A-2 kan hjelpe din virksomhet med rådgivning, prosjektgjennomføring, IT-anskaffelser og kvalitetssikring.

Det vil alltid være risiko forbundet med store prosjekter. Våre konsulenter har operativ erfaring fra en lang rekke komplekse prosjekter, og vet både å identifisere, redusere og håndtere slik risiko.

Velger du A-2 får du tilgang til denne operative erfaringen og kompetansen. Du trenger ikke selv oppleve alt som kan gå galt. Det er derfor vi sier at erfaring ikke trenger å være dyrekjøpt.

Les mer på: Marked.