Endringsledelse sett i sammenheng med Prosjektveiviseren

En bærekraftig og god offentlig sektor for fremtiden vil kreve både nye teknologi og evnen til å omstille seg. Det er stor enighet om at ny teknologi kommer til å snu opp ned på offentlig sektor fremover. Det vi har sett til nå, med eksempelvis A-ordningen, digitalisering av NAV og e-resept er bare starten. Mulighetene er uante.

Digitalisering handler i liten grad om å sette «strøm på papir», men om langt mer fundamentale endringer. En stor gevinst det offentlige kan høste av ny teknologi ligger i nye muligheter for å samordne informasjon og tjenester på tvers av tradisjonelle sektorer og forvaltningsnivåer, med andre ord bryte ned siloer. Samordning krever det evne til å tenke utenfor eget ansvarsområde, og vilje til å trekke inn andre som kan bidra til effektive og helhetlige løsninger, og få med seg alle de berørte på en langsiktig endringsreise.

EndringsledelseEndringslederens oppgave i den forbindelse vil være å tilrettelegge slik at de ansatte håndterer overgangen fra en kjent hverdag til noe nytt. Slike omstillingsprosesser er ofte hensiktsmessig å organisere som et prosjekt. Da blir også rollen som prosjektleder og dennes samspill med endringslederen avgjørende.

Kurs i endringsledelse

Kurset i endringsledelse bygger på Difis prosjektveiviser og ACMP standard for endringsledelse© som er et internasjonalt anerkjent rammeverk. Kurset gir deg god forståelse av hva endringsledelse er, og hvordan det samspiller med prosjektledelse og gevinstrealisering basert på Prosjektveiviserens faser og aktiviteter. Kurset gjennomgår hvordan prosjektplan og endringsplan kan samordnes, hvordan prosjektgjennomføringen kan struktureres samt organiseres med de hvilke roller som må dekkes innenfor linjeledelse, prosjektledelse og endringsledelse.

Det gis konkrete tips til hvordan du kan jobbe med endringsledelse som prosjektleder og/eller endringsleder samtidig som du benytter Prosjektveiviseren. Du får trening i å bruke konkrete verktøy og kjennskap til ulike teknikker. De bidrar til å øke sannsynligheten for et ønsket utfall og varig endring i forbindelse med en fremtidig større eller mindre endringsreise. Videre får du solid kunnskap om endringsprosesser, inkludert sentrale begreper og aktiviteter i ulike faser i henhold til ACMP standard for endringsledelse©. Standarden er et internasjonalt anerkjent rammeverk for endringsledelse.

Kurset passer både for prosjektmedarbeidere som skal delta i prosjekter og endringsprosesser, og prosjektledere som leder små og store prosjekter og endringsprosesser. For deg som jobber i HR-posisjoner kan kurset være nyttig for å forstå koblingen mellom prosjektledelse og endringsledelse, samtidig som du blir kjent med et strukturert metodeverk som bidrar til å skape robuste og endringsdyktige virksomheter.

Sertifisert CCMP™
Certified Change Management Professional

Dersom du ønsker å bli sertifisert som endringsleder (CCMP™ – Certified Change Management Professional), er det nødvendig med god kjennskap til ACMP Standard for endringsledelse©. Kurset vi tilbyr gir deg et grunnlag for sertifisering som Certified Change Management Professional™ (CCMP). Selve sertifiseringen inngår ikke i kurset.

Kurset er utviklet av A-2 Norge. A-2 er registrert QEP™ (Qualified Education Provider) og oppfyller ACMP sine krav til formalisert opplæring iht. ACMP Standard for endringsledelse.

Påmelding kurs i endringsledelse

Påmelding til kurset kan du foreta her: www.holteacademy.no