Kvalitetssikring

Virksomhetsutvikling og digitalisering krever nytenkning og omstilling som kan omfatte både organisasjonen, arbeidsprosesser og teknologi. Både ledelse og ansatte vil måtte være med å skape nye forhold å arbeide under, noe som krever tilpasset kompetanse og fornuftige samarbeidsformer.

For å lykkes kreves det et godt forarbeide og planlegging, og i mange tilfeller egne utredninger om teknologiske muligheter og begrensninger, økonomiske rammer, organisatoriske forhold og juridiske konsekvenser.

Vår erfaring og metodiske tilnærming til kvalitetssikring vil øke sannsynligheten for at prosjektet leverer til planlagt tid, med kvalitet, innenfor kostnadsrammene og gir de forutsatte resultatene for virksomheten.

Vi utfører gjennomganger og vurderinger av de forskjellige sidene av prosjektet basert på standarder og god praksis som er dokumentert i våre sjekklister. Fokus rettes inn mot de områdene hvor risikoen for avvik erfaringsmessig er størst. Vurderingene gjøres på et uavhengig grunnlag og vil gi et supplement til prosjektledelsen som til daglig lett blir fordypet i det løpende prosjektarbeidet. En slik uavhengig vurdering gir trygghet for god eierstyring av prosjekt og program.

Erfaring trenger ikke være dyrekjøpt

En rekke studier viser at en stor andel av prosjektene ikke leverer som forutsatt. Noen av de største utfordringene som oppleves er:

Vår jobb er å fjerne, eller i det minste redusere disse utfordringene, og dermed sikre at din erfaring med prosjekt ikke blir dyrekjøpt.

Gjennomføring av prosjekter vil være sentralt for å oppnå en styrt og forutsigbar virksomhetsutvikling og digitalisering. Samtidig gjennomfører de fleste virksomheter sjeldent større prosjekt, og har derfor liten mulighet for å opparbeide tilstrekkelig erfaring.

Det vi tilbyr

Vi kan utføre gjennomganger av de største og mest komplekse prosjektene i din virksomhet for å vurdere risiko og foreslå tiltak for å øke sannsynligheten for å lykkes. Vi kan også bistå med råd og hjelp til å gjennomføre tiltakene, eller vi kan fortsette med kvalitetssikring ved milepæler eller som periodiske gjennomganger.

Målet for all kvalitetssikring er å hjelpe prosjektene til å lykkes og gi virksomhetens ledelse bedre grunnlag for å styre og følge opp prosjektene med hensyn til økonomi, leveranser, fremdrift og sluttresultat gjennom realiserte gevinster.

Vi skreddersyr fremgangsmåten til hvert enkelt prosjekt, for å sikre effektivitet og et best mulig resultat. Vår brede erfaring med forskjellige typer kvalitetssikring gjør at vi raskt og effektivt kan tilpasse arbeidet og fremgangsmåten til ulike prosjekter og oppdragsgivere slik som private virksomheter, helseforetak, offentlige etater, departementer med prosjekter i underliggende virksomheter eller prosjekter underlagt den statlige kvalitetssikringsordningen (KS).

Vi ivaretar følgende roller og kompetanseområder:

Våre medarbeidere

Vår anerkjennelse i markedet innen kvalitetssikring av større IT-prosjekter skyldes først og fremst våre erfarne medarbeidere og vår evne til å sette sammen team med riktige personer i definerte roller.

Til denne type oppgaver kan det være nødvendig med nøkkelpersonell med 15-20 års erfaring for å dekke alle kravene til god kvalitetssikring.


Trenger du bistand eller har du spørsmål angående våre tjenester?