Prosjektgjennomføring

Virksomhetsutvikling og digitalisering krever endringer og omstillinger som omfatte både organisasjonen, arbeidsprosesser og teknologi – og bør derfor styres og ledes som prosjekt. Både ledelsen og de ansatte får nye forhold å arbeide under, noe som krever endret kompetanse og nye samarbeidsformer.

Vår erfaring og metodiske tilnærming til prosjektgjennomføring og prosjektstyring vil sikre at prosjekt leverer til planlagt tid, med kvalitet, innenfor kostnadsrammene og gir de forutsatte resultatene for virksomheten. Metodeverket dekker alle nødvendige aktiviteter, med ulike oppfølgingsmekanismer og med sjekkpunkt gjennom alle faser av prosjektet.

Erfaring trenger ikke være dyrekjøpt

En rekke studier viser at en stor andel av prosjektene ikke leverer som forventet. Noen av de største utfordringene som oppleves er:

Vår jobb er å fjerne, eller i det minste redusere, disse utfordringene, og dermed sikre at din erfaring med prosjekter ikke blir dyrekjøpt.

Gjennomføring av prosjekt vil være sentralt for å oppnå en styrt og forutsigbar virksomhetsutvikling og digitalisering. Samtidig gjennomfører de fleste virksomheter sjeldent større prosjekter, og har derfor liten mulighet for å opparbeide tilstrekkelig erfaring.

Det vi tilbyr

Vi kan bistå din virksomhet med å profesjonalisere prosjektgjennomføringen og prosjektstyringen. Dette kan også inkludere styring og oppfølging av eksterne leverandører til prosjektet. Avhengig av behov, kan vi enten bistå din prosjektledelse eller fungere som din prosjektledelse.

Vår prosjektstyring er basert på vår praktiske erfaring og tilgjengelige hjelpemidler som PRINCE2® prosjektmetodikk, prosjektveiviseren til Difi og vårt eget metoderammeverk for virksomhetsutvikling og digitalisering, som samordner utviklingen av organisasjon, prosess og teknologi. Vi benytter også virksomhetens egne metoder og standarder.

Vi skreddersyr fremgangsmåten til hvert enkelt prosjekt for å ivareta kvaliteten og effektiviteten, og dermed sikre best mulig resultat og mulighet for å realisere gevinster. Vår erfaring og bruk av anerkjente metodeverk gjør det enklere å dele informasjon med alle involverte, overholde krav og frister samt gjøre prosessen forutsigbar for alle parter. Eksempler på aktuelle teknikker og metodikker er SCRUM, Kanban og DevOps for smidige utviklingsprosjekter, og ACMP standard for endringsledelse.

Våre prosjektledere og støttepersoner utfører ikke bare ensidig et administrativt arbeid, men dukker ned og vurderer løsningsforslag innenfor endrede arbeidsprosesser, organisatoriske tilpasninger og tekniske løsninger. Denne forståelsen er en viktig del av enhver prosjektledelse.

Vi kan ivareta følgende roller:

Kundens prosjektleder; ansvarlig for prosjektets planer, oppfølging og rapportering, bidra til god eierstyring ved et godt samspill med kundens ledelse, lede prosjektteamet og ivareta kundens interesser overfor eksterne leverandører.

Prosjektstøtte og rådgivning til kundens prosjektleder; supplere prosjektleder med administrative prosesser og verktøystøtte, metodikk mm samt støtte på utvalgte områder som leverandøroppfølging og kontrakt.

Intern kvalitetssikrer; A-2 kan ved viktige milepæler gjennomgå prosjektet, kvalitet og fremdrift, prosjektleveranser, estimater, gevinstplaner mm.

Spesialistkompetanse; A-2 kan bistå med spesialistkompetanse på enkeltområder som leverandørforhandlinger, utforming av kontrakter, tekniske løsninger og arkitektur, nødvendige organisasjonsendringer, gevinstrealiseringsplaner, estimering mm.

Våre medarbeidere

Vår anerkjennelse i markedet innen rådgivning skyldes først og fremst våre erfarne medarbeidere og vår evne til å sette sammen team med riktige personer i definerte roller.

De mest erfarne konsulenter og rådgivere fra A-2 deltar ikke kun innledningsvis i arbeidet, men vil være tungt involvert i hele gjennomføringen. Til de mest krevende oppgavene er det ofte nødvendig med 15-20 års erfaring for å dekke alle kravene til en god rådgiver.

Trenger du bistand eller har du spørsmål angående våre tjenester?