Kravene til endringsledelse øker

Endringsledelse
Kravene til endringsledelse øker

Endringsledelse – krav på mange nivåer

Styrene og toppledelse har store forventninger til ledernes evne og vilje til å endre både organisasjonsstruktur, arbeidsform og rutiner i takt med innføring av ny teknologi. For ansvarlige ledere blir dermed endring et nøkkelbegrep som går igjen i nesten alle sammenhenger. Kompetanse innen endringsledelse kreves på mange nivåer og innen flere miljøer. Lederen måles både på sine evner til å etablere gode endringsteam som identifiserer og gjennomfører de rette aktivitetene, og på sine egenskaper som endringsleder og motivator.

Det er ikke enkelt å definere den logiske rekkefølgen på endringsaktivitetene som i praksis ofte vil gå parallelt og ha innbyrdes avhengigheter, uten å kunne trekke på egne eller andres erfaringer.

Det er også relevant å spørre om hvilket endringstempo den enkelte virksomhet vil være best tjent med i et langsiktig perspektiv, og i hvilken grad organisasjonen vil kunne lykkes med hver endring. Den enkelte endring skal absorberes og sette seg for å gi reell gevinst og uttelling. Det er krevende å gjennomføre nye endringer på et fundament som er i bevegelse.

Hva blir konsekvensene dersom endringen ikke skjer?

Virksomhetens endringskapasitet og modenhet blir dermed to sentrale temaer som en ansvarlig endringsleder må ha klart for seg. Begrepet kapasitet peker ikke bare på antall ledige ressurser og timer til prosjektarbeid. Her handler det om organisasjonens samlede kapasitet til å ta inn over seg endringene og fordøye dem. En involverende prosess hjelper lite hvis organisasjonen ikke er klar til å gå inn i og tilpasse seg en endringsprosess. Det krever solid bevisstgjøring om hvorfor endringen er nødvendig, hvor endringen treffer organisasjonen og hva konsekvensene blir for den enkelte medarbeider. Ikke minst er det viktig å synliggjøre hva som blir konsekvensene dersom endringen ikke skjer. Alt dette er i praksis komplisert, og det vil alltid være motstand mot endring. En slik motstand er helt naturlig, men den må håndteres på god måte for å lykkes med endringen.

Internasjonal beste praksis

Det finnes heldigvis en rekke teknikker og hjelpemidler som kan være til god hjelp for å finne svar på disse utfordringene. En fremgangsmåte, som er basert på internasjonal beste praksis, er utarbeidet av Association of Change Management Professionals (ACMP).

ACMP Standard for endringsledelse er et rammeverk for hvordan man kan organisere endringsarbeidet og nødvendig koordinering med prosjektledelse og linjeledelse.

Den tar blant annet for seg:

ACMP i Norge

ACMP standarden begynner nå å få et godt fotfeste også i Norge, og vil være et godt supplement til rammeverk for prosjektledelse som PRINCE2 og DIFIs Prosjektveiviser. Den inneholder en rekke modeller og hjelpemidler som kan benyttes etter behov.

Kurs i endringsledelse

A-2 har Norges fire første ACMP-sertifiserte konsulenter og er instruktører på kurset Endringsledelse i basert på ACMP standarden. Kurset er godkjent av ACMP og gir mulighet for en internasjonal sertifisering som CCMP.

Sagt om kurset:

«Kurset i Endringsledelse basert på ACMPs prinsipper var faglig svært nyttig da det ga meg et rammeverk og en sjekkliste for å utvikle en god endringsplan i forbindelse med implementering av et CRM-prosjekt. Instruktørene er faglig dyktige og erfarne som bidrar med mye relevant erfaring innenfor emnet.»
-Lill Kleven, Yara

Les mer om kurs i endringsledelse basert på ACMP-standarden her: