ANPR System for grensekontroll

,

Tolldirektoratet

Tolletaten er en statlig etat under Finansdepartementet med ansvar for å beskytte samfunnet mot ulovlig inn- og utførsel av varer og å sikre statens inntekter ved korrekt og rettidig innbetaling av toll og avgifter. Etaten har også oppgaven med å forhindre smugling.

Etaten er organisert i Tolldirektoratet, en Vareførselsdivisjon og en Grensedivisjon. Grensedivisjonen har ansvaret for overvåkning av trafikk inn/ut av landet, på vei og fergeterminaler. Tolletaten gjennomfører nå et større digitaliseringsprogram for å utnytte ny teknologi og oppnå effektivisering.

Kundens mål

ANPR (Automatic number-plate recognition) er et system for grensekontroll basert på kameraovervåkning av grensepasseringer og automatisk kjøretøygjenkjenning, i samarbeid med Statens vegvesen.

Hensikten med løsningen er å gi bedre kontroll og mer effektiv ressursbruk. En ny sentral prosesseringsløsning skal erstatte en eksisterende løsning, og inneholder vesentlige forbedringer i brukergrensesnitt, funksjonalitet og tekniske løsninger.

Vår rolle

A-2 har hatt rollen som Tolldirektoratets prosjektleder under utvikling og tilpasning av ny sentral prosesseringsløsning, og har bistått med bl.a.:

  • Vurdering av anbud og valg av leverandør, risikoanalyse og GDPR-analyse.
  • Prosjektledelse for Tolletaten, og koordinering med Statens vegvesen.
  • Etablering av planer, strukturer og metodikk for prosjektet.
  • Tett oppfølging av internasjonal leverandørkonstellasjon ifm. løsningsspesifikasjon, design, utvikling, test og produksjonssetting.
  • Testledelse

Resultat

Ny sentral prosesseringsløsning er etablert i produksjonsklart miljø klart til opplæring og innføring høsten 2019.

Prosjektdetaljer