Elektronisk samhandling i helse- og omsorgstjenesten

,

Oslo kommune

Oslo kommune er Norges største kommune med 700 000 innbyggere. Om lag 16 500 innbyggere mottar hjemmetjenester fra bydelene, som også har 4000 langtidsplasser og 400 korttidsplasser på Sykehjemsetatens institusjoner.

Kundens mål

ELISE er en digital samhandlingsløsning (pasientjournal) til bruk i pasientoverganger internt i kommunen, og til pasientoversikter og oppfølging av brukere i hjemmetjenesten og på institusjon.

Målet er at ansatte skal ha tilgang til nødvendig informasjon når de trenger den, enkel registering av nøkkelinformasjon, og rask oversikt over brukerens tilstand og behov. ELISE viser informasjon fra kommunens fagsystemer og fra nasjonale fellesløsninger, og inneholder i tillegg strukturert kartleggingsinformasjon knyttet til styrke og bevegelighet, fallrisiko, ernæringsrisiko, brannrisiko mv. Gevinstene for innbygger og pårørende er bedre helse og økt trygghet. For kommunen er gevinstene bedre ressursutnyttelse, spart tid og økt produktivitet.

Vår rolle

Oslo kommune har utviklet ELISE i et samarbeid mellom bydeler, Sykehjemsetaten og Helseetaten. Arbeidet har fulgt en smidig tilnærming, med parallell tjeneste- og løsningsutvikling i nært samarbeid med operativt helsepersonell. A-2 har bistått med prosjektledelse og endringsledelse. A-2 har også ivaretatt produkteierrollen, med ansvar for en samlet prioritering av behovene til bydelene og Sykehjemsetaten, og for oppfølging av løsningsutviklingen gjennomført av kommunens egne ansatte. ELISE er tatt i bruk i flere bydeler, og vil være i bruk i alle bydeler i løpet av første halvår 2023.

Foto: Oslo kommune, Magnus Ross


Les mer om ELISE i denne artikkelen: Helse- og omsorgstjenesten digitaliseres på en smidig måte


 

Prosjektdetaljer