Kartlegging av fremtidig HR-løsning

Hias IKS

Hias IKS er et interkommunalt selskap, som er anleggseier og tjenesteleverandør på områdene vann og avløp for kommunene Hamar, Løten, Ringsaker og Stange.

Kundens behov

Kunden hadde behov for bistand for å få opp et forslag til en mest mulig effektiv og hensiktsmessig portefølje av lønns-, personal- og HR-systemer tilpasset sine behov.

Prosjektet var forankret i mål om å optimalisere prosesser, samt optimalisere bruk av digitale plattformer.

Hias IKS hadde behov for bistand for å gjennomføre tiltak fastsatt i rapport fra forprosjekt om fremtidig HR-løsninger. Oppdraget omfattet bistand til gjennomføring av 7 tiltak definert i forprosjekt rapporten.

Vår rolle

Forprosjektet kartla behovet for fremtidig systemunderstøttelse innen HR, personal og lønn og innhentet leverandørinformasjon samt vurderte beste praksis tilnærming. Prosjektet ga dernest sin anbefaling til fremtidig løsning, fremdrift samt implementering av eksisterende styrings- og leveransemodell. A-2 ytet prosjektleder bistand til intern prosjektleder, koordinerte alle prosjektaktiviteter og utarbeidet nødvendig dokumentasjon og presentasjoner underveis i prosjektperioden.

I detaljprosjektet var A-2 ansvarlig for utarbeidelse av prosjektplaner og leveranser til Kunden samt koordinering av alle aktiviteter og dokumentasjon av disse knyttet til de 7 tiltakene inkl. støtte til anskaffelsesprosessen.

Utredninger omfattet de syv tjenesteområder som inngikk i tjenesteavtalen;

  • Innkjøp
  • Arkiv og møtebehandling
  • IKT
  • Regnskap og controlling
  • HR
  • Personaladministrasjon
  • Lønn

A-2 bisto administrasjonsdirektøren

A-2 bisto med å tilrettelegge prosessen, gjennomføre samtalene med de fagansvarlige for å utrede konsekvensene samt med å oppsummere utredningen per tjenesteområde til en samlet rapport.

Prosjektdetaljer