Kvalitetssikring av store offentlige investeringer

,

For å sørge for en mest mulig effektiv bruk av fellesskapets ressurser stilles det krav til utredning, planlegging og kvalitetssikring av statlige investeringsprosjekter med antatt kostnad over 750 millioner kroner.

Ordningen ledes av Finansdepartementet og inngår i den statlige økonomistyringen.

Kundens mål

Målet med KS ordningen som ble innført i år 2000 (KS2) og senere utvidet i 2005 (KS1) er å sørge for en mest mulig effektiv bruk av fellesskapets ressurser og at prosjektene er tilstrekkelig utredet og at beslutningstakerne har all nødvendig informasjon når de skal fatte beslutninger om statlige investeringer.

KS-ordningen omfatter to kontrollpunkter i investeringsprosjektets planleggingsprosess:

  • KS1 – Kvalitetssikring av konseptvalg før beslutning i regjeringen om å starte forprosjekt.
  • KS2 – Kvalitetssikring av styringsunderlag samt kostnadsoverslag før eventuell investeringsbeslutning i Stortinget.

    Statens prosjektmodell

Vår rolle

A-2 har i siste rammeavtaleperiode inngått i konstellasjon sammen med Holte Consulting, SNF og Proba samfunnsanalyse hvor A-2 har hatt hovedansvaret for kvalitetssikring av IKT delen i investeringene.

Ved siden av IKT, har vi deltatt i kvalitetssikringen med kompetanse innenfor interessent- og behovsanalyse, mål, krav og mulighetsstudier, usikkerhetsanalyse og kvalitetssikringsmetodikk. I oppdragsteamene har vi hatt rollene som analytikere, prosessledere, fag-eksperter og interne kvalitetssikrere av oppdragene.

Ny rammeavtale fra 2019

A-2 Norge sammen med Holte Consulting og Menon Economics, er også med på neste rammeavtale-periode 2019 – 2023 og ble rangert som nummer én ved tildeling av ny avtale.

Flere oppdrag

A-2 har i løpet av sist rammeavtaleperiode fra 2015 – 2019 deltatt på flere kvalitetssikringer under ordningen.

Noen rapporter er unntatt offentligheten som kvalitetssikring av «Taktisk ledelsessystem for landforsvaret», KS rapporter relatert til «Kampflybase Ørland» og «Kommunikasjon til kampplattformer».

Rapportene utarbeides for Finansdepartementet og det tilhørende fagdepartement.

Flere av rapportene er publisert og kan leses her:

Mer om KS-ordningen kan du lese på regjeringen.no

Ekstern kvalitetssikring (KS-ordningen) 

Prosjektdetaljer