Kvalitetssikring av store offentlige investeringer

,

For å sørge for en mest mulig effektiv bruk av fellesskapets ressurser stilles det krav til utredning, planlegging og kvalitetssikring av statlige investeringsprosjekter med antatt kostnad over 1 milliard kroner og 350 millioner for digitaliserings prosjekter.

Ordningen ledes av Finansdepartementet og inngår i den statlige økonomistyringen.

Kundens mål

Målet med KS ordningen som ble innført i år 2000 (KS2) og senere utvidet i 2005 (KS1) er å sørge for en mest mulig effektiv bruk av fellesskapets ressurser og at prosjektene er tilstrekkelig utredet og at beslutningstakerne har all nødvendig informasjon når de skal fatte beslutninger om statlige investeringer.

KS-ordningen omfatter to kontrollpunkter i investeringsprosjektets planleggingsprosess:

  • KS1 – Kvalitetssikring av konseptvalg før beslutning i regjeringen om å starte forprosjekt.
  • KS2 – Kvalitetssikring av styringsunderlag samt kostnadsoverslag før eventuell investeringsbeslutning i Stortinget.

    Statens prosjektmodell

Vår rolle

A-2 har i siste rammeavtaleperiode inngått i konstellasjon sammen med Holte Consulting og Menon Economics hvor A-2 har hatt hovedansvaret for kvalitetssikring av IKT delen i investeringene. Konstellasjonen var rangert som nummer én i tildelingen.

Ved siden av IKT, har vi deltatt i kvalitetssikringen med kompetanse innenfor interessent- og behovsanalyse, mål, krav og mulighetsstudier, usikkerhetsanalyse og kvalitetssikringsmetodikk. I oppdragsteamene har vi hatt rollene som analytikere, prosessledere, fag-eksperter og interne kvalitetssikrere av oppdragene.

Ny rammeavtale fra 2023

A-2 Norge sammen med Holte Consulting og Menon Economics, er også med på neste rammeavtale-periode 2023 – 2027 og ble igjen rangert som nummer én ved tildeling av ny avtale.

Flere oppdrag

A-2 har i løpet av de siste rammeavtaleperiodene fra 2015 – 2023 deltatt på flere kvalitetssikringer under ordningen.

Noen rapporter er unntatt offentligheten som kvalitetssikring av «Taktisk ledelsessystem for landforsvaret», KS rapporter relatert til «Kampflybase Ørland» og «Kommunikasjon til kampplattformer».

Rapportene utarbeides for Finansdepartementet og det tilhørende fagdepartement.

Mange rapporter er unntatt offentligheten da særlig KS rapporter innenfor forsvar- og beredskapssektoren.

Rapportene utarbeides for Finansdepartementet og det tilhørende fagdepartement.

Flere av rapportene er publisert og kan leses her:
Nedenfor følger et lite utvalg hvor A-2 var sentral i utredningen

Mer om KS-ordningen kan du lese på regjeringen.no

Ekstern kvalitetssikring (KS-ordningen) 

Prosjektdetaljer