Rådgivning

Virksomhetsutvikling og digitalisering krever nytenkning og omstilling som kan omfatte både organisasjonen, arbeidsprosesser og teknologi. Både ledelse og ansatte vil måtte være med å skape nye forhold å arbeide under, noe som krever tilpasset kompetanse og fornuftige samarbeidsformer.

For å lykkes kreves det et godt forarbeide og planlegging, og i mange tilfeller egne utredninger om teknologiske muligheter og begrensninger, økonomiske rammer, organisatoriske forhold og juridiske konsekvenser. Vårt metodeverk dekker alle faser fra operativ strategi til konseptuell og operativ planlegging, gjennomføring, igangsetting, drift, forvaltning og gevinstrealisering. Vi legger stor vekt på å tilrettelegge for effektiv bruk av kundens egen kompetanse, og kan trekke inn spisskompetanse fra samarbeidspartnere der det er nødvendig.

Gjennom praktisk erfaring over lang tid har vi opparbeidet en god forståelse for hva som må til for å lykkes med digitalisering. Vi har blant annet kvalitetssikring av en stor andel av de største IT-prosjektene som er gjennomført de siste 10 årene i Norge.

Erfaring trenger ikke være dyrekjøpt

Mange virksomheter igangsetter en rekke utredninger og prosjekt som ledd i deres utvikling og digitalisering. Vår erfaring fra arbeidet med en lang rekke store prosjekter er:

Vår jobb er å fjerne, eller i det minste redusere, disse utfordringene, og dermed sikre at din erfaring med slike prosjekt ikke blir dyrekjøpt.

Samordning og gjennomføring av ulike prosjekt vil være sentralt for å oppnå en styrt og forutsigbar virksomhetsutvikling og digitalisering. Imidlertid vil de fleste virksomheter sjelden gjennomføre denne type sammensatte prosjekter, og har derfor liten mulighet for å opparbeide tilstrekkelig erfaring.

Det vi tilbyr

Vi kan bistå din virksomhet med forretningsrettet rådgivning i planlegging og utvikling av prosjekter innen strategi, IT, arbeidsprosesser og organisasjon. Vi kan også gi råd og bistand innenfor områder som arkitektur, sourcing, endringsledelse og organisasjonsutvikling.

Vår rådgivning er basert på lang praktisk erfaring og tilgjengelige hjelpemidler som ACMP® standard for endringsledelse, prosjektveiviseren til Difi, og vårt eget metoderammeverk for virksomhetsutvikling og digitalisering, som samordner utviklingen av organisasjon, prosess og teknologi. Vi benytter også virksomhetens egne metoder og standarder, dersom slike eksisterer.

Vi skreddersyr fremgangsmåten til hver enkelt oppgave for å ivareta kvalitet, kreativitet og effektivitet, og dermed sikre best mulig resultat. Vårt gjennomprøvde metodeverk gjør det enklere å dele informasjon med alle involverte, overholde krav og frister, samt gjøre prosessen forutsigbar for alle parter.


Vi kan ivareta følgende oppgaver:

Våre medarbeidere

Vår anerkjennelse i markedet innen rådgivning skyldes først og fremst våre erfarne medarbeidere og vår evne til å sette sammen team med riktige personer i definerte roller.

De mest erfarne konsulenter og rådgivere fra A-2 deltar ikke kun innledningsvis i arbeidet, men vil være tungt involvert i hele gjennomføringen. Til de mest krevende oppgavene er det ofte nødvendig med 15-20 års erfaring for å dekke alle kravene til en god rådgiver.

Trenger du bistand eller har du spørsmål angående våre tjenester?