Prosjektledelse anskaffelse av nytt EEG-utstyr

Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst eies av staten ved Helse- og omsorgsdepartementet, og sørger for spesialisthelsetjenester til 3,1 millioner mennesker i Innlandet, Oslo, Vestfold og Telemark, Viken og Agder. Helse Sør-Øst har som oppgave å sørge for god behandling, forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende. Det arbeider til sammen 81.000 medarbeidere i helseforetakene/sykehusene. Foretaksgruppens årsomsetning er 88 500 millioner kroner. Helse Sør-Øst RHF eier 11 helseforetak og har et tett samarbeid med private sykehus og institusjoner.

Kundens mål

Det er et stort behov i samtlige helseforetak i Helse Sør-Øst for å anskaffe nytt EEG-utstyr. Prosjektets ambisjonsnivå er å etablere en regional løsning som bygger opp under regional utviklingsplan i Helse Sør-Øst. Dette innebærer blant annet å legge til rette for økt samhandling rundt pasientforløp, og mer effektiv utnyttelse av spesialistkompetanse innen tolkning/EEG, økt samarbeid knyttet til utdanning av spesialister i klinisk nevrofysiologi, samt forenklet forvaltning.

Programvare og utstyr har sterke avhengigheter til hverandre, slik at helseforetakene ikke kan erstatte det ene uten også å erstatte det andre. Det ble gjennomført en utredning for å se hvordan dette best kunne ivaretas i et regionalt perspektiv, samt for å redusere variasjon i foretaksgruppen og gjøre noen arkitekturvurderinger med blant annet tanke på krav til grensesnitt og integrasjoner.

Vår rolle

A-2 har ansvar for prosjektledelse. Prosjektet har gjennomført en klinisk og teknisk markedsdialog, samt utarbeidet blant annet overordnet arkitekturbeskrivelse og strategi for anskaffelse av regional EEG i Helse Sør-Øst. Prosjektet er nå i gjennomføringsfasen og er klargjort for å starte anskaffelsen.

Prosjektdetaljer