Kategori: Offentlig

Om prosjektet Med 3,8 millioner sykmeldinger i året fordelt på 830 000 personer er det behov for å forenkle kommunikasjonen mellom alle som er involvert i et sykefravær: den sykmeldte, arbeidsgiveren, legen og NAV. Vekten i digitaliseringen ligger på å støtte det viktige oppfølgingsarbeidet på arbeidsplassen, derfor har vi spesielt mye oppmerksomhet på å utvikle […]

Helsehus i Kongsvinger Kongsvingerregionens kommuner vurderer å etablere et regionalt helse- og omsorgssenter i Kongsvinger. Målsetning med forstudien er å få et bilde av hvilke muligheter et helsehus kan gi for de interkommunale helse- og omsorgstjenestene i regionen. Forstudien inneholder en oversikt over aktuelle tjenester i et slikt helsehus, sammen med en kartlegging av tjenestebehovet og interessen for […]

Nye Deichmanske bibliotek, Oslo kommunes hovedbibliotek, vil om noen få år fremstå i nytt bygg mellom hotel Opera og Operaen. Bruksmønstrene har endret seg vesentlig de siste årene. Dette omtales bl.a. som «et paradigmeskifte for bibliotektjenester». Illustrasjon: Atelier Oslo og Lund Hagem Arkitekter. I tråd med de nye behovene og ønskene er Deichman i gang […]

Når det 5-årige KommIT-programmet nå går mot slutten, skal KS avklare hvilken permanent organisering kommunesektorens digitaliseringsarbeid skal få. A-2 Norge AS har fått i oppdrag å utrede alternative organisasjonsmodeller. Rapport skal avgis innen 15. mai, som grunnlag for et framlegg for KS’ hovedstyre før sommeren. Et konsulentteam fra A-2, Agenda Kaupang AS og Føyen Advokatfirma DA […]

A-2 har gjennomført en «helsesjekk» av prosjektet Visma FLYT Skole (VFS) for det interkommunale selskapet Vigo IKS. VFS skal innføres som nytt felles skoleadministrativt system i alle fylkeskommuner, og for syv forskjellige skoleslag. Arbeidet starter opp i januar 2014 og forventes avsluttet i 2017.

Bruken av internett og nettbaserte digitale læringsressurser i skolene øker. A-2 skal bistå Senter for IKT i utdanningen med å se nærmere på båndbreddebehovet i grunnopplæringen. Som støtte for arbeidet med å utrede og beskrive behovet har Senteret oppnevnt en ekspertgruppe med representanter fra KS, IKT Norge og Uninett. Arbeidet skal munne ut i en rapport i februar 2015.