Merkelapp: Rapporter

Vi har gjennomført en interessant evaluering av medfinansieringsordningen for digitaliseringsprosjekter i staten på vegne av Kommunal- og distriktsdepartementet.

A-2 har gjennomført en kartlegging av 259 statlige virksomheter for Kommunal- og distriktsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Finansdepartementet om IKT-organisering, informasjonssikkerhet, tverrsektorielt samarbeid, og nåværende og fremtidig bruk av skytjenester. Resultatene viser blant annet at mer enn halvparten av virksomhetene har satt ut alt eller nesten alt av IKT-drift og forvaltning, enten til en statlig eller privat tjenesteleverandør. Svarene viser […]

-Ny rapport finner en samfunnsøkonomisk gevinst på 534 millioner over en tiårsperiode ved å forbedre digital pasientkommunikasjon ved bruk av e-konsultasjon. Rapporten har forslag til endringer i fastlegeforskriften og tilskudd. Denne nyheten kunne du lese på Dagens medisin i går.

Helsehus i Kongsvinger Kongsvingerregionens kommuner vurderer å etablere et regionalt helse- og omsorgssenter i Kongsvinger. Målsetning med forstudien er å få et bilde av hvilke muligheter et helsehus kan gi for de interkommunale helse- og omsorgstjenestene i regionen. Forstudien inneholder en oversikt over aktuelle tjenester i et slikt helsehus, sammen med en kartlegging av tjenestebehovet og interessen for […]

Som de fleste vet, er A-2 omtalt i media i forbindelse med høringen om NAVs moderniseringsprosjekt i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité 2. februar 2015. Mange ønsker å spørre oss om vårt arbeid og våre avleverte rapporter. Disse rapportene er NAV sin eiendom, og i henhold til vår taushetsplikt kan vi ikke kommentere de aktuelle forhold.

A-2 er en av partnerne bak arrangementet på Hotel Bristol 3.12, som samler rundt 150 IT-ledere fra industri, handel, shipping, bank og forsikring. Konferansens tema er «The Business Value of IT». A-2s Henning Denstad skal foredra under tittelen «The Mythical IT Alignment Gap». Fokus er hvordan vi kan vite hvor godt IT understøtter – og […]

​Sammen med Analyse&Strategi har A-2 i en fersk rapport vurdert samfunnsøkonomien i en sentralisering til større 110-regioner og altså færre 110-sentraler (brann- og nødalarmeringssentraler), på oppdrag fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Vår konklusjon, etter å ha vurdert både fordeler og ulemper, er at DSBs planer om å redusere dagens 19 sentraler til 12 […]

Anskaffelsen av nye kliniske løsninger for helseregionen er en viktig strategisk satsing for Helse Nord RHF, og har en verdi på over 400 MNOK. A-2 har bistått Helse Nord RHF i anskaffelsesprosessen, som dreier seg om seks virksomhetskritiske systemer. Prosessen har involvert de enkelte helseforetakene – med sterk deltakelse fra toppledelse, kliniske fagmiljøer, IT-miljøer og […]